กำหนดวันสำคัญ
 
  ปิดรับบทคัดย่อ  
   15 สิงหาคม 2561   
  แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ  
     31 สิงหาคม 2561   
  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนอัตราพิเศษ  
    7 กันยายน2561  
  ปิดรับสมัครขอทุนและรางวัล  
    31 สิงหาคม 2561  
     
 
DOWNLOAD
 
  Format บทคัดย่อ(English)  
  Format บทคัดย่อ(Thai)  
  Registration Form  
  First Announcement  
  Poster การประชุม  
  Scientific program  
  จดหมายเชิญประชุม  
   

กำหนดการประชุม

 
   

(Tentative) การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12
ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2561 โภชนาการช่วงแรกของชีวิต: พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี (Early life nutrition for good health)