กำหนดวันสำคัญ
 
  ปิดรับบทคัดย่อ  
   8 สิงหาคม 2560    
  แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ  
     28 สิงหาคม 2560    
  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนอัตราพิเศษ  
    31 สิงหาคม 2560  
  ปิดรับสมัครขอทุนและรางวัล  
    8 กันยายน 2560  
     
 
DOWNLOAD
 
  Abstract submission form  
  Format บทคัดย่อ(English)  
  Format บทคัดย่อ(Thai)  
  First Announcement  
  Registration Form  
  กำหนดการประชุม  
  Poster การประชุม  
 
   
รายนามคณะกรรมการ จัดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11  
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล
ศ.เกียรติคุณ นพ.เทพ หิมะทองคำ
ศ.เกียรติคุณ ดร.สิรินทร์ พิบูลนิยม
ศ.เกียรติคุณ นพ.อารี วัลยะเสวี
รศ.ดร.สุปราณี แจ้งบำรุง
รศ.พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ
ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ
นายสง่า ดามาพงษ์
ภญ.วีณะ วีระไวทยะ
   
 

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.พัตธนี วินิจจะกูล
รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา
ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล
ผศ.ดร.อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ
ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ
ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
นพ.ณรงค์ สายวงศ์
พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล
นางพึงพิศ ดุลยพัชร์

   
 
คณะกรรมการอำนวยการสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ
   
ศ.เกียรติคุณ พญ.จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์       นายกสมาคมฯ
รศ.ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์    อุปนายก
ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์   เลขาธิการ
ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์        เหรัญญิก
ผศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล    นายทะเบียน
รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช    ปฏิคม
ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ     วิชาการ
รศ.ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน  
รศ.เบญจา มุกตพันธ์  
รศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส  
รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ  
รศ.ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล  
รศ.ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล  
อ.ดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร  
ดร.ศักดา พรึงลำภู  
ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร  
ดร.สุภัจฉรา นพจินดา  
นางจุรีรัตน์ ห่อเกียรติ  
นางนันทยา จงใจเทศ  
นางไสวรินทร์ กุลพงศ์  
นางอนงค์ สุนทรานนท์  
   
   
 
   
   
ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงการปิดบทคัดย่อ
1. ปิดรับบทคัดย่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 (เที่ยงตรง)
2. แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2560