ใบประกาศนียบัตรงานประชุม

   
ประเภทใบประกาศนียบัตร
รหัสประจำตัวผู้ลงทะเบียน
(ตัวอย่างเช่น NI-0001 เป็นต้น)
 
ดาวน์โหลด Presentation การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11
  1. 10 ตุลาคม Keynote วิสิฐ จะวะสิต
2. 10 ตุลาคม Symposium 1 จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์
3. 10 ตุลาคม Symposium 1 พัตธนี วินิจจะกูล
4. 10 ตุลาคม Symposium 1 วชิระ เพ็งจันทร์
5. 10 ตุลาคม Symposium 2 ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
6. 10 ตุลาคม Symposium 3 บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
7. 10 ตุลาคม Symposium 3 อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ
8. 10 ตุลาคม Update Thai DRI กรุณี ขวัญบุญจันทร์
9. 10 ตุลาคม Update Thai DRI สุปราณี แจ้งบำรุง
10. 11 ตุลาคม Lunch Sym 3 วันทนีย์ เกรียงสินยศ
11. 11 ตุลาคม Plenary 1 ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร
12. 11 ตุลาคม Sym 4 ปรียา เดชอรัญ
13. 11 ตุลาคม Sym 4 สมศรี เจริญเกียรติกุล
14. 11 ตุลาคม Sym 6 วีระเดช พิศประเสริฐ
15. 12 ตุลาคม Lunch Sym 4 เทพ หิมะทองคำ
16. 12 ตุลาคม Lunch Sym 5 เรวดี จงสุวัฒน์
17. 12 ตุลาคม Plenary 2 ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ
18. 12 ตุลาคม Symposium 7 ประไพศรี ศิริจักรวาล
19. 12 ตุลาคม Symposium 7 ปรียานุช แย้มวงษ์
20. 12 ตุลาคม Symposium 7 วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ
 
 
ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงการปิดบทคัดย่อ
1. ปิดรับบทคัดย่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 (เที่ยงตรง)
2. แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2560