ใบประกาศนียบัตรงานประชุม

   
ประเภทใบประกาศนียบัตร
รหัสประจำตัวผู้ลงทะเบียน
(ตัวอย่างเช่น NI-0001 เป็นต้น)
 
ดาวน์โหลด Presentation การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12
 

 
 
ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงการปิดบทคัดย่อ
1. ปิดรับบทคัดย่อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (เที่ยงตรง)
2. แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ วันที่ 231 กรกฎาคม 2561