กำหนดวันสำคัญ
 
  ปิดรับบทคัดย่อ  
   20 สิงหาคม 2562   
  แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ  
     1 กันยายน 2562   
  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนอัตราพิเศษ  
    25 สิงหาคม 2562  
     

การลงทะเบียน REGISTRATION

 
   
 

 

 

อัตราค่าลงทะเบียน

 

ประเภทผู้ลงทะเบียน

ภายในวันที่
25 ส.ค. 62

หลังวันที่
25 ส.ค. 62

  สมาชิกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ

3,200 บาท

3,600 บาท

  สมาชิกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ
  ที่อายุมากกว่า 60 ปี กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน

2,000 บาท

2,200 บาท

  สมาชิกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ
  ที่เป็นนักศึกษา กรุณาแนบสำเนาบัตรนักศึกษา

2,000 บาท

2,200 บาท

  บุคคลทั่วไป

3,600 บาท

4,000 บาท

  บุคคลทั่วไปที่อายุมากกว่า 60 ปี กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน

2,200 บาท

2,400 บาท

  บุคคลทั่วไปเป็นนักศึกษา กรุณาแนบสำเนาบัตรนักศึกษา

2,200 บาท

2,400 บาท

 

 

* ผู้ลงทะเบียนประเภทอายุมากกว่า 60 ปี โปรดส่งหน้าบัตรประชาชน เพื่อประกอบการลงทะเบียนอัตราพิเศษ
** ลงทะเบียนประเภทนักศึกษา ต้องมีสถานะเป็นนักศึกษา ณ วันที่ชำระเงินค่าลงทะเบียน โปรดส่งหน้าบัตรจำตัวนักศึกษาที่เห็นรายละเอียดรวมทั้งวันหมดอายุอย่างชัดเจนเพื่อประกอบการลงทะเบียน

 
   

หมายเหตุ

 • อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุมและอาหารว่าง/กลางวัน
 • อัตราค่าลงทะเบียนเป็นอัตรารวม VAT
 • การลงทะเบียนประชุมจะสมบูรณ์ เมื่อสำนักงานฯ ได้รับแบบฟอร์มการลงทะเบียน บัตรประจำตัวนักศึกษา / บัตรประชาชน (ถ้ามี) พร้อมเอกสารแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน
 • เปิดรับลงทะเบียนทางระบบ Online เท่านั้น หากไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบ Online ได้ กรุณาติดต่อสำนักงาน
 • ใบเสร็จจะนำส่งให้ท่านใน 1 ตุลาคม 2562 ณ เคาน์เตอน์ลงทะเบียน หากต้องการใบเสร็จก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อท่านชำระเงินค่าลงทะเบียน
 
   
ขั้นตอนการลงทะเบียน  
 1. เตรียมเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักศึกษา(ถ้ามี) ในรูป file pdf, docx, doc, jpg ให้พร้อม
 2. กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ในหน้าตาม Link ด้านล่าง พร้อมแนบ file เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 3. ระบบจะแจ้งจำนวนเงินค่าลงทะเบียนให้ท่านทราบ พร้อมทั้งเลขที่บัญชีสำหรับการโอนชำระเงินค่าลงทะเบียน
 4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน และแจ้งการชำระเงินโดยการแนบหลักฐานการชำระเงินเข้าสู่ระบบ หรือส่งหลักฐานกลับมาทาง tcn.conference@gmail.com
 5. สำนักงานเลขาฯ จะส่ง Email เอกสารยืนยันการลงทะเบียนแจ้งตอบรับการลงทะเบียนกลับภายใน 1 สัปดาห์หลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว
 
   
หมายเหตุ:  
 • ท่านจะได้รับใบเสร็จในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ เคาน์เตอน์ลงทะเบียน หากต้องการใบเสร็จก่อน กรุณาแจ้งทาง tcn.conference@gmail.com
 • ในการกรอกข้อมูลการลงทะเบียนเข้าระบบ หากท่านเป็นสมาชิก ระบบจะแจ้งอัตราสมาชิกให้ทราบโดยที่ไม่ต้องเลือก หากเป็นสมาชิกแต่ระบบให้เลือกประเภทบุคคลทั่วไป กรุณาตรวจสอบสมาชิกภาพของท่านที่หน้า website สมาคมฯ หรือ แจ้งกลับมาทาง tcn.conference@gmail.com
 
   
การยกเลิกการลงทะเบียน  
 • การยกเลิกการลงทะเบียนต้องแจ้งทางสำนักงานด้วยลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
 • แจ้งยกเลิกก่อนวันที่ 25 สิงหาคม การประชุมจะคืนเงินค่าลงทะเบียนโดยหัก 30% เพื่อเป็นค่าดำเนินการ
 • การประชุมขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียน หากแจ้งยกเลิกหลังวันที่ 25 สิงหาคม