กำหนดวันสำคัญ
 
  ปิดรับบทคัดย่อ  
   15 สิงหาคม 2561   
  แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ  
     31 สิงหาคม 2561   
  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนอัตราพิเศษ  
    7 กันยายน2561  
  ปิดรับสมัครขอทุนและรางวัล  
    31 สิงหาคม 2561  
     
 
DOWNLOAD
 
  Format บทคัดย่อ(English)  
  Format บทคัดย่อ(Thai)  
  Registration Form  
  First Announcement  
  Poster การประชุม  
  Scientific program  
  จดหมายเชิญประชุม  
   

การลงทะเบียน REGISTRATION

 
   
 

 

 

อัตราค่าลงทะเบียน

 

ประเภทผู้ลงทะเบียน

ภายในวันที่
7 ก.ย. 61

หลังวันที่
7 ก.ย. 61

  สมาชิกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ

3,200 บาท

3,600 บาท

  สมาชิกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ
  ที่อายุมากกว่า 60 ปี กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน

2,000 บาท

2,200 บาท

  สมาชิกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ
  ที่เป็นนักศึกษา กรุณาแนบสำเนาบัตรนักศึกษา

2,000 บาท

2,200 บาท

  บุคคลทั่วไป

3,600 บาท

4,000 บาท

  บุคคลทั่วไปที่อายุมากกว่า 60 ปี กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน

2,200 บาท

2,400 บาท

  บุคคลทั่วไปเป็นนักศึกษา กรุณาแนบสำเนาบัตรนักศึกษา

2,200 บาท

2,400 บาท

 

 

* ผู้ลงทะเบียนประเภทอายุมากกว่า 60 ปี โปรดส่งหน้าบัตรประชาชน เพื่อประกอบการลงทะเบียนอัตราพิเศษ
** ลงทะเบียนประเภทนักศึกษา ต้องมีสถานะเป็นนักศึกษา ณ วันที่ชำระเงินค่าลงทะเบียน โปรดส่งหน้าบัตรจำตัวนักศึกษาที่เห็นรายละเอียดรวมทั้งวันหมดอายุอย่างชัดเจนเพื่อประกอบการลงทะเบียน

 
   

หมายเหตุ

 • อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุมและอาหารว่าง/กลางวัน
 • อัตราค่าลงทะเบียนเป็นอัตรารวม VAT
 • การลงทะเบียนประชุมจะสมบูรณ์ เมื่อสำนักงานฯ ได้รับแบบฟอร์มการลงทะเบียน บัตรประจำตัวนักศึกษา / บัตรประชาชน (ถ้ามี) พร้อมเอกสารแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน
 • เปิดรับลงทะเบียนทางระบบ Online เท่านั้น หากไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบ Online ได้ กรุณาติดต่อสำนักงาน
 
   

การชำระเงินและการออกใบเสร็จค่าลงทะเบียน

 • กรณีต้องการให้ระบุวันที่ในใบเสร็จเป็นวันที่โอนเงิน กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาราชเทวี ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 123-4-62710-5 ชื่อบัญชี “สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย”
 • กรณีต้องการให้ระบุวันที่ในใบเสร็จเป็นวันที่ 9 ตุลาคม 2561 กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารธนาคารกรุงไทย สาขาเตาปูน เลขที่ 020-0-27609-3 ชื่อบัญชี นางสาวณัฏฐิรา ทองบัวศิริไล **บัญชีนี้ เปิดรับชำระเงินถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เท่านั้น

**ใบเสร็จสำหรับค่าลงทะเบียนที่โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จะนำส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ท่านแจ้งการชำระเงิน

**การโอนเงินผิดบัญชี และต้องการให้แก้ไขวันที่ในใบเสร็จ ผู้ลงทะเบียนต้องชำระค่าภาษีและค่าดำเนินการตามที่สมาคมฯ กำหนด

 
   
ขั้นตอนการลงทะเบียน  
 1. ชำระเงินค่าลงทะเบียนตามอัตราที่กำหนด เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารกรุงไทย ตามเงื่อนไขข้างต้น
 2. เตรียมเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารโอนเงิน, บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักศึกษา(ถ้ามี) ในรูป file pdf, docx, doc, jpg ให้พร้อม
 3. กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ในหน้าตาม Link ด้านล่าง พร้อมแนบfile เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 4. หลังการลงทะเบียนออนไลน์ ท่านจะได้รับ email ตอบรับอัตโนมัติ แจ้งว่าท่านได้นำส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว
 5. ท่านจะได้รับ Email เอกสารยืนยันการลงทะเบียนแจ้งตอบรับการลงทะเบียนกลับภายใน 1 สัปดาห์
 
   
การยกเลิกการลงทะเบียน  
 • การยกเลิกการลงทะเบียนต้องแจ้งทางสำนักงานด้วยลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
 • แจ้งยกเลิกก่อนวันที่ 7 กันยายน การประชุมจะคืนเงินค่าลงทะเบียนโดยหัก 30% เพื่อเป็นค่าดำเนินการ
 • การประชุมขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียน หากแจ้งยกเลิกหลังวันที่ 7 กันยายน
 
   
 
   
หากท่านมีปัญหาในการลงทะเบียน online กรุณากรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน และส่งแบบฟอร์มกลับมาทาง email พร้อมหลักฐานการโอนเงิน