กำหนดวันสำคัญ
 
  ปิดรับบทคัดย่อ  
   15 สิงหาคม 2561   
  แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ  
     31 สิงหาคม 2561   
  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนอัตราพิเศษ  
    7 กันยายน2561  
  ปิดรับสมัครขอทุนและรางวัล  
    31 สิงหาคม 2561  
     
 
DOWNLOAD
 
  Format บทคัดย่อ(English)  
  Format บทคัดย่อ(Thai)  
  Registration Form  
  First Announcement  
  Poster การประชุม  
  Scientific program  
  จดหมายเชิญประชุม  
   

การนำเสนอผลงานวิชาการ

 
   

เปิดรับบทคัดย่อถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

 
   

การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เปิดรับผลงานทางวิชาการเข้าประกวด ทั้งรูปแบบการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยแบ่งผลงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ


- งานวิจัยทางคลินิก (Clinical Nutrition)

- งานวิจัยด้านชุมชน (Community Nutrition) และ

- งานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Experimental Nutrition)

 

 

 

หากท่านส่งบทคัดย่อแล้ว ต้องการแก้ไข file ที่นำส่งกรุณาติดต่อสำนักงานฯ ทาง Email: tcn.conference@gmail.com

 
   

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

 

คณะกรรมการจะพิจารณาบทคัดย่อของท่าน และแจ้งตอบรับ/ปฏิเสธบทคัดย่อ รวมถึงรูปแบบการนำเสนอผลงานให้ท่านทราบทาง Email ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

 

การเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)

เตรียมผลงานเพื่อนำเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint ให้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 8 นาที และคำถาม/อภิปราย 2 นาที

 
   

การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

เตรียมผลงานเพื่อนำเสนอโดยการติดบอร์ด โดยกำหนดขนาดโปสเตอร์ (กว้าง x สูง) 0.8 x 1.2 เมตร นำมาติดในบอร์ดที่ระบุรหัสและชื่อของท่านในบริเวณ Poster Zone

 
   

คำแนะนำสำหรับการทำโปสเตอร์

  1. ชื่อเรื่องใช้อักษรตัวหนา ขนาดความสูงประมาณ 3.5 เซนติเมตร ระบุชื่อคณะวิจัย และหน่วยงาน/สถาบัน และขนาดตัวอักษรของเนื้อเรื่องให้ใช้ขนาดที่สามารถอ่านได้ในระยะประมาณ 1 เมตร
  2. ชื่อเรื่อง ชื่อคณะผู้วิจัย และสถาบัน ควรอยู่ส่วนบนของโปสเตอร์ และเนื้อหาภายในโปสเตอร์ประกอบด้วย บทนำสั้นๆ วัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และสรุปผลการศึกษา
  3. กรุณาติดโปสเตอร์ตามรหัสที่ปรากฏอยู่บนบอร์ดบริเวณ Poster zone ซึ่งจะกำหนดรหัสโปสเตอร์ไว้ที่กระดานมุมบนด้านขวา ติดให้เสร็จเรียบร้อยในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ก่อนเวลา 12.00 น. (เที่ยง)
  4. ผู้นำเสนอผลงานสามารถแกะโปสเตอร์คืนได้จากบอร์ดโปสเตอร์ของท่าน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ผู้ที่ไม่แกะโปสเตอร์คืน ภายในเวลา 16.30 น.  คณะกรรมการจะถือว่าสละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับโปสเตอร์
 
   

คำแนะนำในการส่งบทคัดย่อ

 
  1. จัดเตรียมบทคัดย่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตาม Template ที่กำหนด
  2. กรอกข้อมูลเพื่อส่งบทคัดย่อทางระบบออนไลน์
  3. กรุณาแนบ file บทคัดย่อในรูป Microsoft word เข้าระบบส่งบทคัดย่อ online เพื่อให้ทีมงานช่วยตรวจสอบอักษร สัญลักษณ์ ตัวยก ตัวห้อย ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการการแสดงค่าอักษรพิเศษของระบบ
  4. เปิดรับบทคัดย่อทางระบบ online เท่านั้น
  5. กรณีที่บทคัดย่อที่ส่งทางระบบ online ไม่ตรงกับ file บทคัดย่อที่แนบมากับระบบ สำนักงานฯ จะนำบทคัดย่อที่ท่านพิมพ์เข้าระบบ online ส่งคณะกรรมการพิจารณา
  6. ผู้ส่งบทคัดย่อต้องลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนในอัตราที่กำหนด เพื่อยืนยันการตีพิมพ์บทคัดย่อในหนังสือการประชุม