ข้อมูลทั่วไป
       
  คำนำหน้า*  
  ชื่อ (ภาษาไทย)* ชื่อสกุล(ภาษาไทย)*  
  คำนำหน้า  
  ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ชื่อสกุล(ภาษาอังกฤษ)  
  เลขรหัสประจำตัว* เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก  
  วันเกิด (วว/ดด/ปปปป)  
  เพศ*    
  ที่อยู่  
  หมู่ที่  
  ซอย  
  ถนน  
  แขวง/ตำบล*  
  เขต/อำเภอ*  
  จังหวัด*  
  รหัสไปรษณีย์*  
  มือถือ*  
  โทรศัพท์ แฟ๊กซ์  
  E-mail*  
       
  ข้อมูลการศึกษา
       
  ระดับการศึกษา*  
 
 
 
 
  สาขาวิชา  
       
  ข้อมูลการการทำงาน
       
   
       
  อาชีพ  
  ตำแหน่ง  
  สถานที่ทำงาน  
  หมู่ที่  
  ซอย  
  ถนน  
  แขวง/ตำบล  
  เขต/อำเภอ  
  จังหวัด  
  รหัสไปรษณีย์  
  มือถือ  
  โทรศัพท์ แฟ๊กซ์  
  E-mail  
       
  ข้อมูลการลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียน
       
  เคยเป็นสมาชิกสมาคมหรือไม่*    
     
  ประเภทสมาชิก*

สมาชิกสามัญ


สมาชิกทั่วไป 
  อัตราค่าลงทะเบียน  
  หลักฐานการชำระเงิน (limit size of document not over 2MB)  
   
   
       
  ข้อมูลเพิ่มเติม
       
 

*สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาอาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือผู้เคยปฏิบัติหรือกำลังปฏิบัติหน้าที่ในด้านอาหารและโภชนาการในวงการต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน
*สมาชิกทั่วไป ได้แก่ ผู้สนใจในงานอาหารและโภชนาการ
*สมาชิกประเภทนักศึกษา ได้แก่ นิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทุกระดับการศึกษา ได้แก่ หน่วยงานที่สนใจรับวารสารโภชนาการ

ติดต่อสอบถามข้อมูล
นางมยุรี แปลงเงิน
โทรศัพท์ 0-2612-0860 โทรสาร 0-2612-0860 โทรมือถือ 08-3604-3117
Email: peacock2709@gmail.com