สมาคมฯ ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย Southeast Asia Public Health Network ในปี 2014 ซึ่งเป็นความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อส่งเสริมโภชนาการของประชาชน สมาชิกประกอบด้วยประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทยและเวียดนาม โดยมีประเทศพม่าเป็นผู้สังเกตการณ์ เครือข่ายมีกิจกรรมวิชาการหลักคือ จัดประชุมวิชาการครั้งแรกในปี 2017 ร่วมมือในการจัดทำ National Plan of Action for Nutrition (NPAN) in SEA Countries และร่วมกันทำโปรแกรมมาตรการในโรงเรียน Good Nutrition Key to Healthy Children programme เครือข่ายได้มาประชุม SEA-PHN council ครั้งที่ 7 ในกรุงเทพฯ วันที่ 18 กรกฎาคมที่โรงแรม Compass Skyview เพื่อติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ทำร่วมกันและวางแผนจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 2 2nd SEA-PHN Conference 2020