สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) กับ Chinese Nutrition Society (CNS) และ Korean Society of Food Science and Technology (KoSFoST) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เพื่อร่วมมือกันในด้านโภชนาการและวิทยาศาสตร์อาหาร เช่น การแลกเปลี่ยนวิทยากร การแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดประชุมร่วมกันโดยในระยะแรกเป็นการประชุม International Phytonutrient Symposium การทำวิจัยร่วมกันและการตีพิมพ์ร่วมกัน โดยมีผลตั้งแต่ 12 มิถุนายน 2018 ถึง 11 กันยายน 2023