สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ แสดงความยินดีกับ พญ.ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขในการได้รับทุน Ajinomoto Young Researcher Award 2018 ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561