การประชุม Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition ครั้งที่ 11 

หัวข้อ: “From Nutrition Research to Clinical Practice” 

จัดประชุมระหว่างวันที่: 19 – 22 กันยายน 2562 

สถานที่จัดประชุม: International Expo Center เมืองนานกิง ประเทศจีน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.apccn2019.org