การประชุม Asian Congress of Nutrition 2019 (13th ACN 2019)

 

จัดประชุมระหว่างวันที่: 4 – 7 สิงหาคม 2562 

สถานที่จัดประชุม: Bali International Convention Center เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

การลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 แต่ถ้าลงทะเบียนก่อน 14 มกราคม 2562 จะได้ค่าลงทะเบียนในราคาพิเศษ และผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ถ้าลงทะเบียนเป็นกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปจะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10%

 

 

ประเภทสมาชิก

สมาชิกสมาคมโภชนาการฯ

ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมโภชนาการฯ

ก่อน 14 มค. 2562

15 มค.-14 พค. 2562

ก่อน 14 มค. 2562

15 มค.-14 พค. 2562

บุคคลทั่วไป

USD 300

USD 450

USD 450

USD 550

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

USD 200

USD 350

USD 350

USD 550

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

-

-

USD 125

USD 250

ผู้ติดตามเฉพาะครอบครัว

USD 100

FANS Dinner and Cultural Performance

USD 75

 

กรณีที่ใช้สิทธิการลงทะเบียนแบบเป็นสมาชิกสมาคมฯ ต้องแนบเอกสารดังนี้

1. บุคคลทั่วไป ต้องแนบใบรับรองการเป็นสมาชิกสมาคมโภชนาการฯ

2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องแนบสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมรูปถ่าย และถ้าเป็นสมาชิกสมาคมโภชนาการฯ ด้วยให้แนบใบรับรองการเป็นสมาชิกสมาคมโภชนาการฯ เพิ่ม

3. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องแนบสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมรูปถ่าย

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.acn2019.org/registration

การส่งบทคัดย่อ

รับบทคัดย่อถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.acn2019.org/abstract

 

หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WhatsApp : +6285716830375 (Septian Suhandono, SGz)