วารสารโภชนาการ เป็นวารสารของสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเผยแพร่แบบสองภาษา โดยใช้กระบวนการ peer review แบบ double blind เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ความรู้ ข้อมูลและข่าวสารด้านอาหารและโภชนาการ  ในสาขาวิทยาศาตร์สุขภาพ โดยมีสาขาย่อยดังต่อไปนี้ Biochemical Nutrition, Cellular and Molecular Nutrition, Community Nutrition, Diet and Health, Epidemiology, Food Composition, Food Product Development, Food Safety, Human nutrition, New Food Products, Ingredients and Technologies  โดยวารสารได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

  1. วารสารในรูปแบบตีพิมพ์ ได้เริ่มจัดทำครั้งแรกในปี 2510 ถึง Volume 53, Issue 1, 2018  โดยมี ISSN 2586-8772 (Printed)
  2. วารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี 2561 โดยมี ISSN 2630-0060 (Online)

 

การส่งบทความเรื่องเพื่อตีพิมพ์ในวารสารโภชนาการ จะต้องไม่เคยเผยแพร่เรื่องนั้นๆ ในวารสารอื่นมาก่อน หรือไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของวารสารอื่น  โดยส่งบทความที่จะตีพิมพ์ จะต้องดำเนินการแบบออนไลน์เท่านั้นที่เวปไซด์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JNAT/information/authors  บทความแต่ละเรื่องจะผ่านกระบวนการพิจารณาด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่านโดยเป็นระบบ double-blinded review system

 

บรรณาธิการ: รศ.ดร.ปาริฉัตร  หงสประภาส

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 รองบรรณาธิการ: รศ.ดร.ครรชิต  จุดประสงค์

   สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ: ผศ.ดร.พัฒนียา  ปรางทิพย์

   ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เชตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

 

กองบรรณาธิการ:

  1) รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ

       ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  2) รศ.เบญจา มุกตพันธ์

       ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  3) รศ.ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์

       ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   4) รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ

        สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

    5) ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์

         ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล   

 

สำนักงานบรรณาธิการวารสาร 

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่ 128/107 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-612-0860 มือถิอ 095-935-6460  โทรสาร 02-612-0860
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.