การตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารโภชนาการ

วารสารโภชนาการ (Journal of Nutrition of Thailand; JNAT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นแหล่งข้อมูลด้านอาหาร โภชนาการและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยติพิมพ์ผลงานในรูปแบบของบทวิจัยต้นฉบับ (original articles) บทความทบทวนทางวิชาการ review( articles) บทความพิเศษ special( issues) หรือ short communications ทั้งนี้ผลงานที่จะตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั ่นกรองพิจารณาของ peer review ก่อนทุกฉบับ

 

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

1.  ต้นฉบับเป็นงานที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนพิมพ์ด้วยโปรแกร Microsoft Word เป็นภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษ เนื้อหาจำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษพิมพ์ขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว ตัวอักษรสีดำ ขนาด ตัวหนังสือ Browallia New 15 points พิมพ์เว้นจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว ทั้ง 4 ด้าน ระยะห่างบรรทัดคู่ และมีหมายเลขกำกับบรรทัดทุกหน้า (line number) ส่วนรูปหรือแผนภูมิเก็บแยกไฟล์จากเนื้อหา

 

2.  ต้นฉบับประกอบด้วย

2.1  ใบปะหน้า มีชื่อเรื่องบทวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ – นามสกุลชื่อและชื่อสถานที่ทำงานของผู้เขียน ทุกคนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุที่อยู่ผู้ที่จะให้ติดต่อ (corresponding author) พร้อมทั้งสถานที่ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เพื่อการแจ้งผลการพิจารณาต้นฉบับ

2.2  เนื้อหา โดยลำดับหัวข้อและรายละเอียดของบทวิจัย ดังนี้

1)  ชื่อเรื่อง: ควรกระชับ ชัดเจน และสื่อเนื้อหาของการวิจัย ใช้อักษรพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกและ ชื่อเฉพาะ

2)  บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ: ระบุที่มาและความส าคัญ วัตถุประสงค์ รูปแบบการวิจัย กลุ่ม ตัวอย่าง วิธีการวิจัยและการตรวจวิเคราะห์ การวิเคราะห์ผลทางสถิติ ผลการวิจัยหลักที่สอดคล้องกันสมมุติฐานแสดงเป็นค่าตัวเลข บทสรุปจากงานวิจัยนี้และการประยุกต์ใช้ เนื้อหากระชับ ไม่ยาว เกินไป และระบุคำสำคัญ 3 คำ

3)  บทนำ: กล่าวถึงภูมิหลังของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเและระบุวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

4)  วิธีการวิจัย:ประกอบด้วยรูปแบบการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการวิจัย การตรวจ วิเคราะห์ และการวิเคราะห์ทางสถิติที่ชัดเจนหากเป็นการทดลองในคนหรือสัตว์ทดลอง ให้ระบุว่า งานวิจัยผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยในคนหรือสัตว์ทดลองหรือไม่

5)  ผลการวิจัย:ควรบรรยายอย่างกระชับและแสดงค่าความแตกต่างโดยใช้ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ อ้างอิง แสดงผลเป็นค่าตัวเลขที่ชัดเจน การแสดงผลในรูปกราฟต้องแสดงข้อเชิงปริมาณ ประกอบด้วย อาจเขียนแยกหรือรวมกับการวิจารณ์ผลตามความเหมาะสม

6)  วิจารณ์ผล: ไม่เขียนเนื้อหาซ้ากับผลวิจัย ควรอภิปรายผลการวิจัยที่สำคัญที่ค้นพบและความเกี่ยว กับผลงานวิจัยที่เคยมีผู้รายงาน นำเสนอสิ่งที่ค้นพบใหม่หรือคำอธิบายที่พบในการศึกษานี้

7)  สรุปผลการวิจัย: ควรสรุปผลตามที่ตั้งสมมุติฐานและตอบโจทย์วิจัยของการศึกษานี้ และบอกทิศทาง ที่อาจศึกษาในการวิจัยต่อไป

8)  เอกสารอ้างอิง:แทรกในเนื้อเรื่องให้เรียงลำดับก่อนหลัง โดยใส่เลขบนข้อความที่ถูกอ้างทางขวามือ เช่น รายงานการวิจัยในหนูทดลอง พบว่า…………

9)  ตารางและรูปภาพ มีขนาดเหมาะสมกับหน้ากระดาษตีพิมพ์ ข้อมูลชัดเจนมีการระบุค่าเปรียบเทียบ ทางสถิติชัดเจน และระบุรายละเอียดข้อมูลประกอบด้านล่างของตาราง/ รูปภาพหากอ้างอิงรูปภาพ/ ตารางโดยตรงจากเอกสารอ้างอิงอื่นๆ รวมทั้ง website ต้องส่งใบไดรับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์มาด้วย

3.  การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้ระบบแวนคูเวอร์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

วารสารทั่วไป

กรณีที่ผู้นิพนธ์ไม่เกิน 6 คน ระบุชื่อผู้นิพนธ์ทุกคนหากผู้นิพนธ์มากกว่า 6 คน ใส่ชื่อ 6 คนแรก แล้วตาม ด้วย et al 

1.  Boontaveeyuwat N, Sittisingh U. Body iron in women of reproductive age. J Med Assoc Thailand. 2003:343-7.

2.  นัยนา บัญทวียุวัฒน์, บุญทวี เบทส์, นลินี บริบูรณ์ธนาลักษณ์. ปริมาณวิตามินซีและกรดแทนนิ ผลไม้และน้ำผลไม้ไทย.วารสารโภชนาการ. 2546;38(1):37-41.

 

ผู้แต่งเป็นคณะหรือกลุ่มบุคคล

3. Committee on Nutrition of the American Academy of Pediatrics. Encouraging Breastfeeding: Nutrition immunology, economic and psychological advantage. Pediatrics. 1980; 65:657-8.

 

หนังสือ

ก.  ผู้แต่งเขียนเองทั้งเล่ม

4.  นัยนา บุญทวียุวัฒน์. ชีวเคมีทางโภชนาการกรุงเทพมหานคร.: บริษัทซิกมา ดีไซน์ กราฟฟิก; 2546.

ข. บรรณาธิการผู้รวบรวม

5.  Akoh CC, Hin DB, editors. Food Lipid; Chemistry, Nutrition and Biotechnology. 2nd ed. New York: Marcel Dekker; 1998.

6.  สมชาย ดุรงค์เดช, รุจิรา มังคละศิริ, ภารดี เต็มเจริญ และคณะ. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: คู่มือการ ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ชัยเจริญ; 2533.

ค.  บทในหนังสือ

7.  Winikoff B, Durongdej S, Cerf B. Infants feeding in Bangkok, Thailand. In: Winikoff B, Castle AM, Loukaren HV, editors. Feeding infants in four societies: causes and consequences of mother’s choice. New York: Greenwood Press; 1998. p.15-41.

ง.  สิ่งตีพิมพ์ขององค์กร

8. World  Health  Organization.  Contemporary  pattern  of  breastfeeding.  Report  on  WHO Collaborating Study on Breastfeeding. Geneva: World Health Organization;1993.

 

หนังสือพิมพ์

9.  ไบโอดีเซลแก้ปญหาพลังงานลดการนำเข้าเทคโนโลยีต่างชาติ. ผู้จัดการ. วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2547.

10.  สมนึก มุสิกาชัย เตือนภัยการใช้น้ำมันทอดซ้ำต้นเหตุมะเร็งและร่วมบำบัดน้ำเสียในองค์กร ครอบครัวชุมชน. Thai News. วัน จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551. เข้าถึงจาก http://news.prd.go.th/pvn_detail.php?reportid=148409

11.  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน). ไบโอดีเซล: วัตถุดิบที่ใช้ผลิตไบโอดีเซล(เอกสารจาก อินเตอร์เน็ต). หน่วยงานเอกชน; 2550 (ข้อมูลวันที่20 กุมภาพันธ์2551). เข้าถึงจาก http://www.bangchak.co.th/th/energyDetail.asp?id=14

 

E-book

12.  van Belle G, Fisher LD, Heagerty PJ, Lumley TS. Biostatistics: a methodology for the health sciences [e-book]. 2nd ed. Somerset (NJ): Wiley InterScience; 2003 [cited 2005 Jun 30]. Available from: Wiley InterScience electronic collection.

 

บทความใน electronic reference book

13.  Widdicombe J. Respiration. In: Blakemore C, Jennett S, editors. The Oxford companion to the body [e-book]. Oxford: Oxford University Press; 2001 [cited 2005 Jun 30]. Available from: Oxford Reference Online. http://www.oxfordreference.com

 

E-Journals (Journal article from online full-text database)

14.  Allen C, Crake D, Wilson H, Buchholz A. Polycystic ovary syndrome and a low glycemic index diet. Can J Diet Pract Res [serial online]. 2005 [cited 2005 Jun 30];Summer:3. Available from: ProQuest. http://il.proquest.com 

 

Professional Internet site

15.  Australian Insitute of Health and Welfare. Chronic diseases and associated risk factors [document on the Internet]. Canberra: The Institute; 2004 [updated 2005 June 23; cited 2005 Jun 30]. Available from: http://www.aihw.gov.au/cdarf/index.cfm 

 

Thesis or dissertation

16.  Pinkaew, S. Trans fatty acids content in selected foods available in Thailand. MS [thesis]. Bangkok: Faculty of Graduate Studies, Mahidol University; 2002.

 

ท่านที่ประสงค์จะส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารโภชนาการ กรุณาส่ง ใบส่งบทความตีพิมพ์ ใบปะหน้า พร้อมด้วยต้นฉบับบทความ ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JNAT หรือ เข้า website:  http://www.nutritionthailand.org/th/ แล้วไปที่หัวข้อ วารสารสมาคมโภชนาการ เลือกหน้า วารสารโภชนาการแบบออนไลน์ และดูรายละเอียดการ submit ได้จากเอกสาร Online Submission_JNAT กรณีที่มีปัญหาในการส่งบทความออนไลน์ สามารถติดต่อ รศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์ โทร 02-800-2380 ต่อ 324 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

1. เอกสารแบบฟอร์มใบส่งบทความตีพิมพ์ (ฉบับ DOC)

2. เอกสารแบบฟอร์มใบส่งบทความตีพิมพ์ (ฉบับ PDF)

3. เอกสารคำแนะนำการส่งต้นฉบับ

4. เอกสารแบบฟอร์มใบปะหน้า

5. ตัวอย่างการเขียนใบปะหน้า

6. เอกสาร Online Submission_JNAT