การตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารโภชนาการ

วารสารโภชนาการ (Journal of Nutrition of Thailand; JNAT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นแหล่งข้อมูลด้านอาหาร โภชนาการและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยติพิมพ์ผลงานในรูปแบบของบทวิจัยต้นฉบั (original articles) บทความทบทวนทางวิชาการ review( articles) บทความพิเศษ special( issues) หรือ short communications ทั้งนี้ผลงานที่จะตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั ่นกรองพิจารณาของ peer review ก่อนทุกฉบับ

 

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

1.  ต้นฉบับเป็นงานที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนพิมพ์ด้วยโปรแกร Microsoft Word เป็นภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษ เนื้อหาจำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษพิมพ์ขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว ตัวอักษรสีดำ ขนาด ตัวหนังสือ Browallia New 15 points พิมพ์เว้นจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว ทั้ง 4 ด้าน ระยะห่างบรรทัดคู่ และมีหมายเลขกำกับบรรทัดทุกหน้า (line number) ส่วนรูปหรือแผนภูมิเก็บแยกไฟล์จากเนื้อหา

 

2.  ต้นฉบับประกอบด้วย

2.1  ใบปะหน้า มีชื่อเรื่องบทวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ – นามสกุลชื่อและชื่อสถานที่ทำงานของผู้เขียน ทุกคนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุที่อยู่ผู้ที่จะให้ติดต่อ (corresponding author) พร้อมทั้งสถานที่ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เพื่อการแจ้งผลการพิจารณาต้นฉบับ

2.2  เนื้อหา โดยลำดับหัวข้อและรายละเอียดของบทวิจัย ดังนี้

1)  ชื่อเรื่อง: ควรกระชับ ชัดเจน และสื่อเนื้อหาของการวิจัย ใช้อักษรพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกและ ชื่อเฉพาะ

2)  บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ: ระบุที่มาและความส าคัญ วัตถุประสงค์ รูปแบบการวิจัย กลุ่ม ตัวอย่าง วิธีการวิจัยและการตรวจวิเคราะห์ การวิเคราะห์ผลทางสถิติ ผลการวิจัยหลักที่สอดคล้องกันสมมุติฐานแสดงเป็นค่าตัวเลข บทสรุปจากงานวิจัยนี้และการประยุกต์ใช้ เนื้อหากระชับ ไม่ยาว เกินไป และระบุคำสำคัญ 3 คำ

3)  บทนำ: กล่าวถึงภูมิหลังของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเและระบุวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

4)  วิธีการวิจัย:ประกอบด้วยรูปแบบการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการวิจัย การตรวจ วิเคราะห์ และการวิเคราะห์ทางสถิติที่ชัดเจนหากเป็นการทดลองในคนหรือสัตว์ทดลอง ให้ระบุว่า งานวิจัยผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยในคนหรือสัตว์ทดลองหรือไม่

5)  ผลการวิจัย:ควรบรรยายอย่างกระชับและแสดงค่าความแตกต่างโดยใช้ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ อ้างอิง แสดงผลเป็นค่าตัวเลขที่ชัดเจน การแสดงผลในรูปกราฟต้องแสดงข้อเชิงปริมาณ ประกอบด้วย อาจเขียนแยกหรือรวมกับการวิจารณ์ผลตามความเหมาะสม

6)  วิจารณ์ผล: ไม่เขียนเนื้อหาซ้ากับผลวิจัย ควรอภิปรายผลการวิจัยที่สำคัญที่ค้นพบและความเกี่ยว กับผลงานวิจัยที่เคยมีผู้รายงาน นำเสนอสิ่งที่ค้นพบใหม่หรือคำอธิบายที่พบในการศึกษานี้

7)  สรุปผลการวิจัย: ควรสรุปผลตามที่ตั้งสมมุติฐานและตอบโจทย์วิจัยของการศึกษานี้ และบอกทิศทาง ที่อาจศึกษาในการวิจัยต่อไป

8)  เอกสารอ้างอิง:แทรกในเนื้อเรื่องให้เรียงลำดับก่อนหลัง โดยใส่เลขบนข้อความที่ถูกอ้างทางขวามือ เช่น รายงานการวิจัยในหนูทดลอง พบว่า…………

9)  ตารางและรูปภาพ มีขนาดเหมาะสมกับหน้ากระดาษตีพิมพ์ ข้อมูลชัดเจนมีการระบุค่าเปรียบเทียบ ทางสถิติชัดเจน และระบุรายละเอียดข้อมูลประกอบด้านล่างของตาราง/ รูปภาพหากอ้างอิงรูปภาพ/ ตารางโดยตรงจากเอกสารอ้างอิงอื่นๆ รวมทั้ง website ต้องส่งใบไดรับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์มาด้วย

3.  การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้ระบบแวนคูเวอร์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

3.1  วารสาร

วารสารทั่วไป

กรณีที่ผู้นิพนธ์ไม่เกิน 6 เคราะ บุชื่อผู้นิพนธ์ทุกคนหากผู้นิพนธ์มากกว่า 6 คน ใส่ชื่อ 6 คนแรก แล้วตาม ด้วย et al (ตัวเอียง)

1.  Boontaveeyuwat N, Sittisingh U. Body iron in women of reproductive age. J Med Assoc Thailand. 2003:343-7.

2.  นัยนา บัญทวียุวัฒน์, บุญทวี เบทส์, นลินี บริบูรณ์ธนาลักษณ์. ปริมาณวิตามินซีและกรดแทนนิ ผลไม้และน้ำผลไม้ไทย.วารสารโภชนาการ. 2546;38(1):37-41.

 

ผู้แต่งเป็นคณะหรือกลุ่มบุคคล

3. Committee on Nutrition of the American Academy of Pediatrics. Encouraging Breastfeeding: Nutrition immunology, economic and psychological advantage. Pediatrics. 1980; 65:657-8.

 

หนังสือ

ก.  ผู้แต่งเขียนเองทั้งเล่ม

4.  นัยนา บุญทวียุวัฒน์. ชีวเคมีทางโภชนาการกรุงเทพมหานคร.: บริษัทซิกมา ดีไซน์ กราฟฟิก; 2546.

ข. บรรณาธิการผู้รวบรวม

5.  Akoh CC, Hin DB, editors. Food Lipid; Chemistry, Nutrition and Biotechnology. 2nd ed. New York: Marcel Dekker; 1998.

6.  สมชาย ดุรงค์เดช, รุจิรา มังคละศิริ, ภารดี เต็มเจริญ และคณะ. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: คู่มือการ ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ชัยเจริญ; 2533.

ค.  บทในหนังสือ

7.  Winikoff B, Durongdej S, Cerf B. Infants feeding in Bangkok, Thailand. In: Winikoff B, Castle AM, Loukaren HV, editors. Feeding infants in four societies: causes and consequences of mother’s choice. New York: Greenwood Press; 1998. p.15-41.

ง.  สิ่งตีพิมพ์ขององค์กร

8. World  Health  Organization.  Contemporary  pattern  of  breastfeeding.  Report  on  WHO Collaborating Study on Breastfeeding. Geneva: World Health Organization;1993.

 

หนังสือพิมพ์

9.  ไบโอดีเซลแก้ปญหาพลังงานลดการนำเข้าเทคโนโลยีต่างชาติ. ผู้จัดการ. วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2547.

10.  สมนึก มุสิกาชัย เตือนภัยการใช้น้ำมันทอดซ้ำต้นเหตุมะเร็งและร่วมบำบัดน้ำเสียในองค์กร ครอบครัวชุมชน. Thai News. วัน จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551. เข้าถึงจาก http://news.prd.go.th/pvn_detail.php?reportid=148409

11.  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน). ไบโอดีเซล: วัตถุดิบที่ใช้ผลิตไบโอดีเซล(เอกสารจาก อินเตอร์เน็ต). หน่วยงานเอกชน; 2550 (ข้อมูลวันที่20 กุมภาพันธ์2551). เข้าถึงจาก http://www.bangchak.co.th/th/energyDetail.asp?id=14

 

E-book

12.  van Belle G, Fisher LD, Heagerty PJ, Lumley TS. Biostatistics: a methodology for the health sciences [e-book]. 2nd ed. Somerset (NJ): Wiley InterScience; 2003 [cited 2005 Jun 30]. Available from: Wiley InterScience electronic collection.

 

บทความใน electronic reference book

13.  Widdicombe J. Respiration. In: Blakemore C, Jennett S, editors. The Oxford companion to the body [e-book]. Oxford: Oxford University Press; 2001 [cited 2005 Jun 30]. Available from: Oxford Reference Online. http://www.oxfordreference.com

 

E-Journals (Journal article from online full-text database)

14.  Allen C, Crake D, Wilson H, Buchholz A. Polycystic ovary syndrome and a low glycemic index diet. Can J Diet Pract Res [serial online]. 2005 [cited 2005 Jun 30];Summer:3. Available from: ProQuest. http://il.proquest.com 

 

Professional Internet site

15.  Australian Insitute of Health and Welfare. Chronic diseases and associated risk factors [document on the Internet]. Canberra: The Institute; 2004 [updated 2005 June 23; cited 2005 Jun 30]. Available from: http://www.aihw.gov.au/cdarf/index.cfm 

 

Thesis or dissertation

16.  Pinkaew, S. Trans fatty acids content in selected foods available in Thailand. MS [thesis]. Bangkok: Faculty of Graduate Studies, Mahidol University; 2002.

 

ท่านที่ประสงค์จะส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารโภชนาการ กรุณาส่งต้นฉบับและสำเนาจำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นซีดีมายังบรรณาธิการตามที่อยู่ด้านล่างหรืออีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณบังอรรัตน์ ศุขตระกูล

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย

128/107 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-612-0860 โทรสาร 02-612-0860

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

1. เอกสารคำแนะนำการส่งต้นฉบับ

2. เอกสารแบบฟอร์มส่งบทความตีพิมพ์วารสารโภชนาการ (ฉบับ DOC)

3. เอกสารแบบฟอร์มส่งบทความตีพิมพ์วารสารโภชนาการ (ฉบับ PDF)