วารสารโภชนาการมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการและเป็นแหล่งข้อมูลด้านอาหาร โภชนาการ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยตีพิมพ์ผลงานในรูปแบบของบทวิจัยต้นฉบับ (original articles) บทความปริทัศน์ (review articles) บทความพิเศษ (special issues) หรือ short communications วารสารจัดพิมพ์ ปีละ 2 ครั้ง ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ผลงานที่จะตีพิมพ์ ต้องผ่านการกลั่นกรองพิจารณาของ peer review ก่อนทุกฉบับ

ท่านที่ประสงค์จะส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในสารสารโภชนาการ
กรุณาส่งได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JNAT/about/submissions