คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒

 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

e-mail

      ๑

ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร์

(Emeritus Prof Kraisid  Tontisirin, M.D., Ph.D. ) 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๒

ศ.เกียรติคุณ  นพ.จอมจักร  จันทรสกุล

(Emeritus Prof.  Chomchark Chuntrasakul, M.D.)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๓

 ศ.เกียรติคุณ พญ.จุฬาภรณ์  รุ่งพิสุทธิพงษ์

(Emeritus Prof.Dr.Chulaporn Roongpisuthipong, M.D.)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๔

 ศ.เกียรติคุณ นพ.เทพ  หิมะทองคำ

(Emeritus Prof. Thep Himathongkam, M.D.)

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๕

 ศ.เกียรติคุณ ดร.สิรินทร์  พิบูลนิยม

(Emeritus  Prof. Dr. Serene Piboonniyom )

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๖

 ศ.เกียรติคุณ นพ.อารี   วัลยะเสวี

(Emeritus Prof. Aree  Valyasevi M.D., Ph.D.)

 

       ๗

 รศ.ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ

(Assoc. Prof. Dr. Somjai Wichaidit)

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

       ๘

 รศ.ดร.สุปราณี  แจ้งบำรุง

(Assoc. Prof. Dr. Supranee Changbumrung)

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

       ๙

 รศ.พญ.อุมาพร   สุทัศน์วรวุฒิ        

(Assoc. Prof. Umaporn Suthutvoravut, M.D.)                          

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๑๐

ภญ.วีณะ วีระไวทยะ

(Pharmacist Vina Viravaidhya)

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๑๑

 นายสง่า  ดามาพงษ์

(Mr. Sanga  Damapong)  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

คณะที่ปรึกษาสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒

 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

e-mail

      ๑

ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต

(Prof. Dr. Visith Chavasit)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๒

รศ.ดร.เอมอร อุดมเกษมาลี

(Emeritus Assoc. Prof. Dr.Emorn Udomkesmalee)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๓

รศ.ดร.พัตธนี วินิจจะกูล

(Emeritus Assoc. Prof. Dr. PattaneeWinichagoon)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๔

รศ.ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล

(Emeritus Assoc. Prof. Somsri Charoenkiatkul)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๕

รศ.พ.อ.หญิง ดร.นันทพร วีรวัฒน์

(Assoc.Prof.Dr.Nan Taporn Weerawat)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๖

รศ.ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์

(Assoc.Prof.Dr.Nalinee Chongviriyaphan, M.D.,Ph.D)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๗

รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา

(Assoc. Prof. Dr.Sirichai - Adisakwattana )

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๘

รศ.ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล

(Assoc. Prof. Dr. Nipa Rojroongwasinkul)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๙

รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ

(Assoc. Prof. Dr. Wantanee Kriengsinyos)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๑๐

ผศ.ดร.อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ

(Asst. Prof. Dr. Anchanee Utaipatanacheep)

uanchanee.yahoo.com

       ๑๑

ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ

(Asst.Prof.Dr.Chanida Pachotikarn)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๑๒

ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ

(Dr.Tipvon Parinyasiri)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๑๓

นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๑๔

พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล

(Dr.Napaphan Viriyautsaha-Kul, M.D.)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๑๕

นางพึงพิศ ดุลยพัชร์

(Mrs.Puengpit Dulyapach)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ทำเนียบคณะกรรมการ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

e-mail

      ๑

รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ

(Assoc. Prof. Ladda Mo-suwan,M.D.)
นายกสมาคมฯ ( President )

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๒

ผศ. ดร.เรวดี จงสุวัฒน์

(Asst. Prof. Dr. Rewadee Chongsuwat)

อุปนายก  ( Vice – President)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๓

รศ.เบญจา มุกตพันธุ์

(Assoc.Prof.Benja Muktabhant)

เลขาธิการ (Secretary general)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๔

น.ส.ณัฏฐิรา ทองบัวศิริไล

(Miss NatthiraTongbuasirilai)
เหรัญญิก (Treasurer)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๕

นางนันทยา จงใจเทศ

(Mrs.Nuntaya Chongchaithet)
นายทะเบียน ( Registrar )

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

       ๖

รศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์

(Assoc.Prof.Dr.Kunchit Judprasong)
ปฏิคม ( Receptionist )

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๗

รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช

(Assoc.Prof.Dr.Jongjit Angkatavanich)
วิชาการ (Academic affair)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๘

นางอนงค์ สุนทรานนท์

(Mrs.AnongSuntranon)
ตัวแทนภาคเหนือ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๙

ผศ.ดร.ลักษณา ไชยมงคล

(Asst. Prof. Dr.Laksana Chaimongkol)
ตัวแทนภาคใต้

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     ๑๐

ผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา

(Asst.Prof.Dr.Pattara Sanchai-Suriya)
ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

     ๑๑

รศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส

(Assoc.Prof.Dr.Parichat Hongsprabhas)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     ๑๒

พ.อ.เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร

(Colonel Ruangvith - Tantibhaedhyangkul) 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     ๑๓

ผศ.ดร.พัฒนียา ปรางทิพย์

(Asst.Prof.Dr.Pattaneeya Prangthip)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     ๑๔

ผศ.ดร.สุภัทร์ ไชยกุล

(Asst.Prof.Dr. Supat Chaiyakul)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     ๑๕

ผศ.ดร.จินตนา ศิริวราศัย

(Asst.Prof.Dr. Jintana Sirivarasai)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ๑๖

อ.ดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร

(Dr.Taweesak Techakriengkrai)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     ๑๗

ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

(Dr.Nednapis Vatanasuchart )

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     ๑๘

ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร

(Dr.Saipin Chotivichien, MD.,PhD.)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     ๑๙

ดร.อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์

(Dr.Uruwan Yamborisut) 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     ๒๐

อ.นพ.กรภัทร มยุระสาคร

(Korapat Mayurasakorn, M.D.) 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     ๒๑

น.ส.ศนิดา คูนพานิช

(Miss Sanida Khoonpanich) 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  ความสนใจความชำนาญด้านวิจัยของคณะกรรมการสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย