สมาคมสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อาคารพญาไท พลาซ่า เลขที่ 128/107 ชั้น 9 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2612-0860

Website: www.nutritionthailand.org

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.