สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ก่อตั้งและได้รับการจดทะเบียนสมาคม เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ด้านอาหารและโภชนาการ โดยการส่งเสริมวิทยาการให้เจริญก้าวหน้าและเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน 


                  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒ 
ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกทั่วประเทศจำนวน ๒,๕๐๐ คน