วิสัยทัศน์

ส่งเสริม สนับสนุน สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการมีภาวะโภชนาการดี

 

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการผ่านสื่อต่าง ๆ

๒. เผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านอาหารและโภชนาการให้ แก่สมาชิกและผู้สนใจทางวารสารโภชนาการซึ่งตีพิมพ์ ปีละ ๔ ฉบับ

๓. จัดประชุมวิชาการด้านโภชนาการเป็นประจำ

๔. ร่วมมือกับภาครัฐในการกำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดำเนิน งานด้านอาหารและโภชนาการของชาติ

๕. ร่วมดำเนินงานกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุม ป้องกัน และ ส่งเสริมภาวะโภชนาการของคนไทย

๖. บำเพ็ญประโยชน์เพื่อโภชนาการอันดีของประชาชน

๗. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นปัจจุบันในระหว่างมวลสมาชิก และผู้เกี่ยวข้อง