ประเภทสมาชิกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย

  1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาอาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือผู้เคยปฏิบัติหรือกำลังปฏิบัติหน้าที่ในด้านอาหารและโภชนาการในวงการต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน                                           
  2. สมาชิกทั่วไป ได้แก่ ผู้สนใจในงานอาหารและโภชนาการ
  3. สมาชิกประเภทนักศึกษา ได้แก่ นิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทุกระดับการศึกษา 
  4. สมาชิกวารสารโภชนาการ ได้แก่ หน่วยงานที่สนใจรับวารสารโภชนาการ

 

อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

1. สมาชิกสามัญรายปี ค่าสมาชิกภาพ        

  • ประเภท 1 ปี 400  บาท
  • ประเภท 3 ปี 1,000  บาท
  • ประเภท 5 ปี 1,500 บาท                        

2. สมาชิกทั่วไป ค่าสมาชิกภาพ

  • ประเภท 1 ปี 400  บาท
  • ประเภท 3 ปี 1,000  บาท
  • ประเภท 5 ปี 1,500 บาท    

3. สมาชิกประเภทนักศึกษา ค่าสมาชิกภาพปีละ 200 บาท             

4. สมาชิกวารสารโภชนาการ ค่าบำรุงปีละ 500 บาท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร  

 

รายละเอียดการชำระเงิน

รับชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ประเภทบัญชี เงินฝากสะสมทรัพย์  ชื่อบัญชี สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย  ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชเทวี  

บัญชีเลขที่  123 – 4 - 62711 - 3

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางมยุรี  แปลงเงิน  

โทรศัพท์ 0-2612-0860   โทรสาร 0-2612-0860   โทรมือถือ 08-3604-3117    

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.