รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลัดดา เหมาะสุวรรณ

นายกสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

 

สารจาก รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ดิฉันและคณะกรรมการอำนวยการสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวาระ พ.ศ. 2561-2562 ยินดีต้อนรับสมาชิกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ และผู้สนใจด้านโภชนาการทุกท่าน สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ มีพันธกิจสำคัญในการส่งเสริมวิทยาการด้านอาหารและโภชนาการให้ก้าวหน้า ด้วยพลังความรู้ความเชี่ยวชาญของเหล่าสมาชิก สมาคมพร้อมที่จะร่วมมือกับองค์กรภาคีในการสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนสู่เป้าหมายโภชนาการที่ดีเพื่อสุขภาวะของประชาชนไทย สมาคมมีนโยบายเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อหลายช่องทางและการจัดประชุมอบรมต่างๆ ดิฉันขอเชิญท่านใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางวิชาการจากสื่อเหล่านี้และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาการทำงานของสมาคมให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้