ศ.เกียรติคุณ พญ. จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ 
นายกสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒