ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

e-mail

      ๑

 ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร์

 (Emeritus Prof Kraisid  Tontisirin, M.D., Ph.D. ) 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๒

 ศ.เกียรติคุณ นพ.เทพ  หิมะทองคำ

 (Emeritus Prof. Thep Himathongkam, M.D.)

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๓

 ศ.เกียรติคุณ ดร.สิรินทร์  พิบูลนิยม

 (Emeritus  Prof. Dr. Serene Piboonniyom )

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๔

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  แจ้งบำรุง

 (Assoc. Prof. Dr. Supranee Changbumrung)

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๕

 รองศาสตราจารย์ พญ.อุมาพร  สุทัศน์วรวุฒิ

 (Assoc. Prof. Umaporn Suthutvoravut, M.D.)

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๖

 นายสง่า  ดามาพงษ์

 (Mr. Sanga  Damapong)

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๗

 นายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์   

 (Dr. Narong  Saiwongse M.D.)

 tung4ever2001@yahoo. com 

       ๘

 นางพึงพิศ  ดุลยพัชร์

 (Mrs. Puengpit  Dulyapach )

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๙

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศรี  เจริญเกียรติกุล

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๑๐

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์  เทียนประเสริฐ

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๑๑

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  จงสุวัฒน์

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.