คณะกรรมการอำนวยการสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ ที่มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นนายกสมาคมฯ ณ. ขณะนั้น ได้มีมติเห็นชอบจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาโภชนาการ ใช้อักษรย่อว่า “มพภ” เพื่อดำเนินการและร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เป็นสาธารณประโยชน์ ในการนำความรู้ด้านโภชนาการสู่การปฏิบัติ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน จึงได้ก่อตั้งและได้รับการจดทะเบียนมูลนิธิ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

๑.  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านโภชนาการ ซื่งเป็นจุดเชื่อมโยงด้านอาหารและสุขภาพ
๒.  ส่งเสริมการประยุกต์ความรู้ด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพ เพื่อโภชนาการและสุขภาวะที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน
๓.  เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรและประชาชนในการนำความรู้ด้านโภชนาการสู่การปฏิบัติ
๔.  ดำเนินการและร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์