จัดโดย สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันศุกร์ที่  28  มิถุนายน  2562 เวลา 8.00-16.30 น.

ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

 

อัตราค่าลงทะเบียน

1. สมาชิกสมาคมฯ  ฟรี !

2. บุคคลทั่วไป 400 บาท

3. นิสิต นักศึกษา 200 บาท

 

ลงทะเบียนและชำระเงิน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

พร้อมรับสิทธิเป็นสมาชิกสมาคมฯ ฟรี! 1 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่  https://ph.kku.ac.th/ncds2019/