จัดโดย

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy Program: IHPP)  

เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน และมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของนโยบายอาหารและโภชนาการ

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ

วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องกมลฤดี โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ

  

การประชุมพัฒนาข้อเสนอแนวทางการจัดการอาหารโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม จัดขึ้นเพื่อให้มีการทบทวนการจัดการอาหารโรงเรียนทั้งระบบร่วมกันระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และร่วมหาแนวทางในการนำแนวทางการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยดำเนินการจากความร่วมมือ 4 องค์กร คือ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน และมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของนโยบายอาหารและโภชนาการ และสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คณะทำงานได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนทุกสังกัดผ่านทางแบบสอบถามและจากการจัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งด้านกลไกการทำงาน บทบาทหน้าที่ มาตรการ แนวทางการดำเนินมาตรการและการติดตามประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ และกฎระเบียบ มาตรฐาน รวมไปถึงแหล่งงบประมาณ 

 

คณะทำงานได้นำข้อมูลมาพัฒนาข้อเสนอแนะ โดยปรึกษาหารือกับผู้บริหารของสำนักงานกองทุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดการอาหารในโรงเรียน จากนั้นได้จัดประชุมให้ความเห็นต่อร่างข้อเสนอแนวทางการจัดการอาหารโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนและบริหารท้องถิ่น เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องกมลฤดี โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร สรุปข้อเสนอแนวทางการจัดการอาหารโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม