วัตถุประสงค์ของโครงการมี ดังนี้ 

๑. จัดการองค์ความรู้จากประสบการณ์การดำเนินงานในโครงการด้านโภชนาการของภาคีเครือข่าย สสส. และวิเคราะห์สถานการณ์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการดำเนินงาน เป็นฐานข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนขับเคลื่อนงาน สสส. ในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะกลาง  

๒. รวบรวมชุดความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของภาคีด้านโภชนาการ เพื่อใช้ในการสื่อสาร เชื่อมโยงกันกับภาคีและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

๓. จัดทำความรู้ด้านอาหารและโภชนาการที่ถูกต้องและสร้างความเข้าใจความตระหนักรู้ให้กับประชาชน

๔. พัฒนาชุดความรู้สำหรับส่งเสริมการให้โภชนศึกษาและคำปรึกษาทางโภชนาการแก่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง

 

กิจกรรมหลักของโครงการ แบ่งออกเป็น ๓ กิจกรรม ดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ ๑ การจัดการความรู้จากการดำเนินงานของภาคีด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาวะ  (ผู้รับผิดชอบ: รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ)

คณะทำงานฯ ได้มีการศึกษาเอกสารโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของภาคแผนอาหารและโภชนาการสุขภาวะ จาก สสส. จำนวน ๖๓ โครงการ โดยมีการคัดเลือกเอกสารที่มีเนื้อหาที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนนโยบายจากโครงการที่ได้รับจาก สสส.

วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย คณะทำงานฯ มีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดประเด็นสำคัญเพื่อใช้ในการสกัดความรู้ที่ได้รับจากแต่ละโครงการ   

 

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ภายใต้โครงการจัดการความรู้การดำเนินงานด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาวะ

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ได้จัดการประชุม “พัฒนางานวิชาการในประเด็นอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ” 

ในวันจันทร์ที่  24  ธันวาคม  พ.ศ.  2561

ณ ห้องประชุมการ์เด้น 4  โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

ในวันอังคารที่  22  มกราคม  พ.ศ.  2562 

ณ ห้องประชุมคริสตัล 1  โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

 

คณะทำงานฯได้จัดการประชุม “พัฒนางานวิชาการในประเด็นอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ” ในวันจันทร์ที่  24ธันวาคม  พ.ศ.  2561 เวลา 08.45-16.00 น. ณ ห้องประชุมการ์เด้น 4  โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในการจัดประชุม และมีภาคีเครือข่ายด้านโภชนาการและผู้ทรงคุณวุฒิของ สสส. เข้าร่วมประชุม 30 คนเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาคีเครือข่าย และองค์ความรู้จากการทำงานของภาคีเครือข่าย ในกลุ่มโครงการ 2 กลุ่มที่สำคัญ คือ 

1. กลุ่มโครงการนมแม่และโภชนาการของแม่และเด็กนำเสนอการทบทวนโครงการโดย รศ.เบญจา มุกตพันธุ์ และคณะ

2. กลุ่มโครงการโภชนาการในโรงเรียน นำเสนอการทบทวนโครงการโดย ดร.อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์และดร.ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ

 

 

 

คณะทำงานฯ ได้จัดการประชุม “พัฒนางานวิชาการในประเด็นอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ” ในวันอังคารที่  22มกราคม  พ.ศ.  2562 เวลา 08.45-16.00 น. ณ ห้องประชุมคริสตัล 1  โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในการจัดประชุม และมีภาคีเครือข่ายด้านโภชนาการและผู้ทรงคุณวุฒิของ สสส. เข้าร่วมประชุม 24 คนเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาคีเครือข่าย และองค์ความรู้จากการทำงานของภาคีเครือข่าย ในกลุ่มโครงการ 3 กลุ่มที่สำคัญ คือ 

1. กลุ่มโครงการเด็กไทยไม่กินหวานนำเสนอการทบทวนโครงการโดย พญ.สายพิณ โชติวิเชียร

2. กลุ่มโครงการลดการบริโภคเกลือ นำเสนอการทบทวนโครงการโดย รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ

3. กลุ่มโครงการนโยบายและทั่วไป นำเสนอการทบทวนโครงการโดย รศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาชุดความรู้ด้านอาหารและโภชนาการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชน (ผู้รับผิดชอบ: ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ และคณะ)

คณะทำงานฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ๑๐ เรื่องในการเผยแพร่ต่อประชาชน แบ่งเป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวน ๔ เรื่อง และปี พ.ศ. ๒๕๖๒ อีก ๖ เรื่อง และได้มีมติที่จะเผยแพร่ ๒ เรื่องแรกในปีนี้ คือ เรื่องไขมัน และการกินผัก-ผลไม้ ซึ่งทางคณะทำงานฯ ได้ทาบทาม รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องไขมัน และ ผศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ รับผิดชอบเรื่องการกินผัก-ผลไม้

วันอังคารที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย คณะทำงานฯ ได้ประชุมร่วมกัน เพื่อกำหนดประเด็นสำคัญสำหรับในการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไขมัน และการกินผัก-ผลไม้

กิจกรรมการพัฒนาชุดความรู้ด้านอาหารและโภชนาการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชน

ร่วมจัดLunch Symposium ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 800 คน ใน 2 เรื่องที่สำคัญในช่วงนี้ คือ 

1. ไขมันทรานส์ในชีวิตประจำวัน โดย รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศมีประเด็นในการนำเสนอ ดังนี้

- ไขมันทรานส์คืออะไร
- ไขมันทรานส์กับผลทางสุขภาพ
- แหล่งของไขมันทรานส์ และไขมันทรานส์ที่อยู่ในอาหารไทย
- มาตรการการแก้ไขปัญหาไขมันทรานส์

2. ผักผลไม้ 400 กรัม เพื่อสุขภาพ โดย ผศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่มีประเด็นในการนำเสนอ ดังนี้

- ทำไมต้องกินผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม
- กินอย่างไรให้ได้ 400 กรัม
- การกำกับดูแลความปลอดภัยผัก ผลไม้ ตลอดห่วงโซ่
- มาตรฐานรับรองต่างๆ และการลดการตกค้างของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

  ดาวน์โหลด สรุปเนื้อหาบรรยายของกิจกรรมในงาน TCN12

 

 

 

กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาชุดความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกสุขภาวะแก่กลุ่มวัย (เน้นผู้สูงอายุ)  (ผู้รับผิดชอบ: นายฐนิต วินิจจะกูล และคณะ)

ใช้ความรู้จากภาคีอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาวะและงานวิจัยต่างๆ เป็นฐานในการสร้างจิตสำนึกสุขภาวะ เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ โดยพัฒนาเป็นสื่อสังคมออนไลน์ และทดสอบประสิทธิผลการเข้าถึงและการมีส่วนร่วม