โภชนาการช่วงแรกของชีวิต: พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี (Early life nutrition for good health)”

วันที่ 9-12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

 เว็บไซต์งานประชุม  : http://nutritionthailand.org/tcnmeeting/home.php