การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11  : อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต: Healthy Diet for Life

วันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

 เว็บไซต์งานประชุม  : http://nutritionthailand.org/tcnmeeting/home.php

 

ดาวน์โหลด Presentation การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11

1. 10 ตุลาคม Keynote วิสิฐ จะวะสิต 

2. 10 ตุลาคม Symposium 1 จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์ 

3. 10 ตุลาคม Symposium 1 พัตธนี วินิจจะกูล 

4. 10 ตุลาคม Symposium 1 วชิระ เพ็งจันทร์ 

5. 10 ตุลาคม Symposium 2 ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ 

6. 10 ตุลาคม Symposium 3 บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล 

7. 10 ตุลาคม Symposium 3 อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ 

8. 10 ตุลาคม Update Thai DRI กรุณี ขวัญบุญจันทร์ 

9. 10 ตุลาคม Update Thai DRI สุปราณี แจ้งบำรุง 

10. 11 ตุลาคม Lunch Sym 3 วันทนีย์ เกรียงสินยศ 

11. 11 ตุลาคม Plenary 1 ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร 

12. 11 ตุลาคม Sym 4 ปรียา เดชอรัญ 

13. 11 ตุลาคม Sym 4 สมศรี เจริญเกียรติกุล 

14. 11 ตุลาคม Sym 6 วีระเดช พิศประเสริฐ 

15. 12 ตุลาคม Lunch Sym 4 เทพ หิมะทองคำ 

16. 12 ตุลาคม Lunch Sym 5 เรวดี จงสุวัฒน์ 

17. 12 ตุลาคม Plenary 2 ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ 

18. 12 ตุลาคม Symposium 7 ประไพศรี ศิริจักรวาล 

19. 12 ตุลาคม Symposium 7 ปรียานุช แย้มวงษ์ 

20. 12 ตุลาคม Symposium 7 วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ