หัวข้อ

อาหารและโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของคนไทยภาคเหนือ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมทราบถึงสถานการณ์ด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพของคนไทย โดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทย รวมทั้งเห็นแนวทางแก้ไขและพัฒนา

2. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายที่นำไปสู่การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ ด้านอาหารและโภชนาการของคนไทย โดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทย

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

บุคลากรตัวแทนหน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน ประชาสังคม ที่มีพันธกิจหรือมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านอาหารและโภชนาการของภาคเหนือ โดยเฉพาะเขตสุขภาพที่ 1 คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ได้แก่

1. โรงพยาบาล

2. สาธารณสุข

3. องค์กรภาคประชาสังคม/ประชาชน

4. เทศบาล

5. โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6. สมัชชาสุขภาพ

7. อาจารย์ นักวิจัย จากวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

 

ดาวน์โหลดเอกสารงานประชุม

1. เรื่อง ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการอาหาร โภชนาการ และสุขภาพเด็ก (พอ.หญิง รศ. ดร. นันทพร วีรวัฒน์)

2. เรื่อง แนวทางแก้ไขและการพัฒนาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็ก (อ. สง่า ดามาพงษ์ )

3. เรื่อง การดูแลผู้ป่วยเบาหวานในผู้สูงอายุ (นพ. ยศพล เตียวจิตต์เจริญ)

4. เรื่อง Healthy Life Healthy Choice (รศ. ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ )

  

Video ประชุมโภชนาการสัญจรครั้งที่ 1

 

ภาพงานประชุมโภชนาการสัญจรครั้งที่ 1