ดาวน์โหลด

1. กำหนดการประชุม

2. กำหนดการสาธิตอาหาร

3. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

4. เอกสารประกอบการประชุม กินผักผลไม้ปลอดภัย

 

  เอกสารการบรรยายของวิทยากร

1. การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุน การเพิ่มอัตราการบริโภคผักผลไม้อย่างเพียงพอ (ดร.นพ.ไฟโรจน์ เสาน่วม)

2. การกินผักผลไม้ในประชาชนไทย การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างการ ครั้งที่ 5 (ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร และคณะ)

3. ผักผลไม้ที่นิยมบริโภคในคนไทย (รศ.ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล)

4. ทำอย่างไรคนไทยจะสามารถเข้าถึง พืชผักที่มีคุณภาพและปลอดภัย (วัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด)

5. กินผัก ผลไม้ 400 กรัม ต่อวัน เพื่อสุขภาพ (รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ)

6. บทบาทการค้าสมัยใหม่ในการสนับสนุนผักผลไม้ปลอดภัย (จุฑารัตน์ พัฒนาทร)

7. เลือกผักล้างผักอย่างไร? ให้ปลอดภัยต่อการบริโภค (วราภา มหากาญจนกุล)

8. การยกระดับความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ ผักและผลไม้ บทบาาทของภาคประชาชน (วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ)

9. การสนับสนุนการบริโภคผักผลไม้ โรงเรียนผักผลไม้ปลอดสารพิษ (นายวิโรจน์ เหลือหลาย)

 

  กิจกรรมในการประชุม

1. การสาธิตและ Workshop การประกอบอาหารจากผักผลไม้

2. เผยแพร่เว็บสมาคมฯ-ประชุมผักผลไม้

3. เอกสารประกอบการประชุม กินผักผลไม้ปลอดภัย