หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู เรื่อง การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยสัญลักษณ์โภชนาการและ ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอเพื่อป้องกันโรคอ้วนและ NCDs 

จัดโดย

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนับสนุนโดย สภาสมาคมวิชาการและวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

วันอาทิตย์ที่่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ. ห้องประชุมสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ

 

 

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู เรื่อง การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยสัญลักษณ์โภชนาการและฉลากโภชนาการแบบจีดีเอเพื่อป้องกันโรคอ้วนและ NCDs จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดอบรมให้แก่ครูและอาจารย์ ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการถ่ายทอดความรู้และสามารถสอดแทรกเนื้อหาด้านอาหารและโภชนาการให้แก่เด็ก นักเรียน และนักศึกษาเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable diseases) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “เอ็นซีดี (NCD)” ก่อนวัยอันควร

 

เอกสารการบรรยายของวิทยากร

1. บทบาทของครูในการป้องกันปัญหาโรคอ้วนและNCDs ในประเทศไทย (ศ.เกียรติคุณ พญ.จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์)

2. โภชนาการเบื้องต้นกับการป้องกันโรคอ้วนและ NCDs (ไสวรินทร์ กุลพงษ์)

3. สัญลักษณ์โภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ (รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ)

4. การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปด้วยฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (ผศ.ดร. ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์)