กำหนดวันสำคัญ
 
  ปิดรับบทคัดย่อ  
   20 สิงหาคม 2562   
  แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ  
     1 กันยายน 2562   
  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนอัตราพิเศษ  
    25 สิงหาคม 2562  
     

กำหนดการประชุม

 
   

(Tentative) การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13
ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2562 โภชนาการและวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะ (Nutrition, Behavior and Lifestyle for Well-Being)