กำหนดวันสำคัญ
 
  ปิดรับบทคัดย่อ  
   20 สิงหาคม 2562   
  แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ  
     1 กันยายน 2562   
  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนอัตราพิเศษ  
    25 สิงหาคม 2562  
     
รายนามคณะกรรมการ จัดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13  
คณะกรรมการที่ปรึกษา ปี 2562
     
  ศ.เกียรติคุณ นพ.อารี วัลยะเสวี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  ศ.เกียรติคุณ นพ.เทพ หิมะทองคำ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  ศ.เกียรติคุณ ดร.สิรินทร ์พิบูลนิยม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  รศ.ดร.สุปราณ ีแจ้งบำรุง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  รศ.ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
  รศ.พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  ภญ.วีณะวีระ ไวทยะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  นายสง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  ศ.เกียรติคุณ พญ.จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ ที่ปรึกษา
  ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ที่ปรึกษา
  รศ.พ.อ.หญิง ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษา
  รศ.ดร.เอมอร อุดมเกษมาลี ที่ปรึกษา
  รศ.ดร.พัตธนี วินิจจะกูล ที่ปรึกษา
  รศ.ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล ที่ปรึกษา
  รศ.ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล ที่ปรึกษา
  รศ.ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ ที่ปรึกษา
  รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ ที่ปรึกษา
  รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ที่ปรึกษา
  ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ ที่ปรึกษา
  ผศ.ดร.อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ ที่ปรึกษา
  ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ที่ปรึกษา
  พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ที่ปรึกษา
  พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ที่ปรึกษา
  นางพึงพิศ ดุลยพัชร์ ที่ปรึกษา
     
คณะกรรมการอำนวยการ ปี 2562
     
  พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ นายกสมาคม
  ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ อุปนายก
  รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช กรรมการและวิชาการ
  รศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์ กรรมการและปฏิคม
  พ.อ.นพ.เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร กรรมการและเลขานุการ
  นางสาวณัฏฐิรา ทองบัวศิริไล กรรมการและเหรัญญิก
  นางนันทยา จงใจเทศ กรรมการและนายทะเบียน
  รศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส กรรมการ
  รศ.เบญจา มุกตพันธ์ กรรมการ
  ผศ.ดร.จินตนา ศิริวราศัย กรรมการ
  ผศ.ดร.พัฒนียา ปรางทิพย์ กรรมการ
  ผศ.ดร.สุภัทร์ ไชยกุล กรรมการ
  อ.ดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร กรรมการ
  อ.นพ.กรภัทร มยุระสาคร กรรมการ
  ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ กรรมการ
  ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร กรรมการ
  ดร.อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์ กรรมการ
  นางสาวศนิดา คูนพานิช กรรมการ
  นางอนงค์ สุนทรานนท์ กรรมการและตัวแทนภาคเหนือ
  ผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา กรรมการและตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ผศ.ดร.ลักษณา ไชยมงคล กรรมการและตัวแทนภาคใต้
     
 
 
   
ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงการปิดบทคัดย่อ
ขยายวันปิดรับบทคัดย่อ เป็นวันที่ 15 สิงหาคม 2561