กำหนดวันสำคัญ
 
  ปิดรับบทคัดย่อ  
   20 สิงหาคม 2562   
  แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ  
     1 กันยายน 2562   
  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนอัตราพิเศษ  
    25 สิงหาคม 2562  
     

การนำเสนอผลงานวิชาการ

 
   

ปิดรับบทคัดย่อถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562

 
   

การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เปิดรับผลงานทางวิชาการเข้าประกวด ทั้งแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation โดยแบ่งผลงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ


- งานวิจัยทางคลินิก (Clinical Nutrition)

- งานวิจัยด้านชุมชน (Community Nutrition) และ

- งานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Experimental Nutrition)รูปแบบการนำเสนอผลงาน


คณะกรรมการจะพิจารณาบทคัดย่อของท่าน และแจ้งตอบรับ/ปฏิเสธบทคัดย่อ รวมถึงรูปแบบการนำเสนอผลงานให้ท่านทราบทาง Email ภายในวันที่ 1 กันยายน 2562

การเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation)

 • เตรียมผลงานเพื่อนำเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยใช้ Universal Fonts เช่น Arial สำหรับภาษาอังกฤษ Cordia New หรือ Browallia New สำหรับภาษาไทย เป็นต้น
 • ผู้นำเสนอผลงานที่บทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ ไม่จำเป็นต้องนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ (เว้นแต่ประธานพิจารณาผลงานกลุ่มนั้นๆ จะมีข้อกำหนดให้ต้องนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งสำนักงานจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
 • การนำเสนอผลงานด้วยภาษาอังกฤษจะได้รับเงินรางวัลพิเศษ!!!
 • นักศึกษาที่ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารโภชนาการปัจจุบัน และได้รับเลือกให้นำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation จะได้รับเงินรางวัลพิเศษ!!!


การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 • ขนาดโปสเตอร์ (กว้าง x สูง) 0.8 x 1.2 เมตร นำมาติดในบอร์ดที่ระบุรหัสและชื่อของท่านในบริเวณ Poster Zone
 • ลักษณะของโปสเตอร์ ควรใช้อักษรตัวหนา ความสูงประมาณ 3.5 เซนติเมตร สำหรับชื่อเรื่อง ระบุชื่อคณะวิจัย และหน่วยงาน/สถาบัน และขนาดตัวอักษรของเนื้อเรื่องให้ใช้ขนาดที่สามารถอ่านได้ในระยะประมาณ 1 เมตร
 • ชื่อเรื่อง ชื่อคณะผู้วิจัย และสถาบัน ควรอยู่ส่วนบนของโปสเตอร์ และเนื้อหาภายในโปสเตอร์ประกอบด้วย บทนำสั้นๆ วัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และสรุปผลการศึกษา
 • ผู้นำเสนอผลงานต้องแกะโปสเตอร์คืนจากบอร์ดโปสเตอร์ของท่าน ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ด้วยตนเองภายในเวลา 16.00 น. การประชุมขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับโปสเตอร์ที่ไม่เก็บจากบอร์ดในช่วงเวลาดังกล่าว
 • ไม่อนุญาตให้มีการติดโลโก้ โฆษณาสินค้า หรือการโฆษณาใดๆ บนโปสเตอร์คำแนะนำในการส่งบทคัดย่อ

 1. จัดเตรียมบทคัดย่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตาม Template ที่กำหนด
 2. กรอกข้อมูลเพื่อส่งบทคัดย่อทางระบบออนไลน์
 3. กรุณาแนบ file บทคัดย่อในรูป Microsoft word เข้าระบบส่งบทคัดย่อ online เพื่อให้ทีมงานช่วยตรวจสอบอักษร สัญลักษณ์ ตัวยก ตัวห้อย ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการการแสดงค่าอักษรพิเศษของระบบ
 4. เปิดรับบทคัดย่อทางระบบ online เท่านั้น
 5. กรณีที่บทคัดย่อที่ส่งทางระบบ online ไม่ตรงกับ file บทคัดย่อที่แนบมากับระบบ สำนักงานฯ จะนำบทคัดย่อที่ท่านพิมพ์เข้าระบบ online ส่งคณะกรรมการพิจารณา
 6. ผู้ส่งบทคัดย่อต้องลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนในอัตราที่กำหนด เพื่อยืนยันการพิมพ์บทคัดย่อในหนังสือการประชุม (E-book)
 7. หากท่านส่งบทคัดย่อแล้ว ต้องการแก้ไข file ที่นำส่งกรุณาติดต่อสำนักงานฯ ทาง Email: tcn.conference@gmail.comปิดรับบทคัดย่อถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562